De voorwaarden
Zoals het hoort.

Dit zijn mijn algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

1. Definities:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De hypnotherapeut: Vanessa Bender, opererend onder de naam “Bender Hypnotherapie & Coaching ”, namens wie de therapeut/coach diensten op het gebied van coaching en hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
Cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hypnotherapeut opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching en hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden.
Afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hypnotherapeut opdracht verstrekt tot het verrichten van een traject op het gebied van coaching en hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin des woords.
Inschrijven: Het door cliënt kenbaar maken dat een of meerdere diensten door cliënt worden afgenomen bij de hypnotherapeut. Hiertoe wordt door cliënt een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verstrekt aan de hypnotherapeut.
Therapeut/Coach: Degene die de door cliënt verstrekte opdracht uitvoert.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen cliënt en de hypnotherapeut tot het verlenen van diensten door de hypnotherapeut ten behoeve van de cliënt.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door de hypnotherapeut, in het kader van zijn beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door de hypnotherapeut derden worden betrokken.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen cliënt en de hypnotherapeut zijn overeengekomen.
Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij de hypnotherapeut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
Cliënt en de hypnotherapeut treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering van de overeenkomst:
a. De hypnotherapeut spant zich in om de door cliënt afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de cliënt naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de cliënt bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende hypnotherapeut kan en mag worden verwacht.
b. De hypnotherapeut is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist, en stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.
c. Cliënt doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door de hypnotherapeut mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan de hypnotherapeut aangeeft of waarvan de cliënt begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van e-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc.

4. Garantie:
Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. De hypnotherapeut kan enkel garanderen dat hij zijn uiterste best doet om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt bij de cliënt zelf

5. Afspraken voor consulten:
Cliënt wordt verzocht - voor zover mogelijk - schriftelijk of per e-mail een afspraak te maken voor een consult. Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt cliënt aan de hypnotherapeut de voor de hypnotherapeut benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van cliënt, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt.
Cliënt verstrekt daarnaast - indien van toepassing - aan de hypnotherapeut nadere informatie welke voor de hypnotherapeut van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht.
Cliënt ontvangt van de hypnotherapeut per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Cliënt ontvangt een inschrijvingsformulier met het verzoek het formulier in te vullen en te retourneren. Zoals beschreven op het inschrijvingsformulier gaat cliënt akkoord met de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” zodra de hypnotherapeut het inschrijvingsformulier ingevuld heeft ontvangen. De “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” staan op de website vanessabender.nl.
De hypnotherapeut verstrekt daarnaast - indien van toepassing - aan cliënt nadere informatie welke voor cliënt van belang is.
Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door cliënt aan de hypnotherapeut, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door de hypnotherapeut gemaakte (on)kosten, dient cliënt direct te voldoen aan de hypnotherapeut.
6. Annulering van een consult door de cliënt:
Indien cliënt zijn/haar afspraak wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief, per e-mail) te geschieden. Nadat de hypnotherapeut deze schriftelijke annulering heeft ontvangen, zal hij cliënt een bevestiging van ontvangst per e-mail toezenden.

7. Bij annulering van afspraken voor consulten geldt:
Cliënt kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren. De hypnotherapeut berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door cliënt. De kosten voor annulering zijn: -bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd; -bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

8. Annulering danwel verzetten van consult afspraken door de hypnotherapeut:
De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor een consult te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht.
De hypnotherapeut zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de cliënt terstond per e-mail – en zo nodig telefonisch - in kennis stellen. Eventuele bedragen die cliënt nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd.
Door cliënt reeds gedane betalingen worden bij annulering binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd. Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft cliënt gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.
Cliënt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

9. Verzetten van consult afspraken door cliënt:
Indien de cliënt zijn/haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch of per e-mail geschieden. Nadat de hypnotherapeut het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal hij per e-mail een bevestiging hiervan toezenden aan cliënt.
Cliënt kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 3 dagen tevoren. Indien cliënt een gemaakte afspraak korter dan 3 dagen tevoren wenst te verzetten, brengt de hypnotherapeut hiervoor administratiekosten in rekening.
Deze kosten zijn: – bij verzetten van 72 uur t/m 24 uur tevoren: is € 15,00 verschuldigd; – bij verzetten vanaf 24 uur tevoren is € 30,00 verschuldigd.

10. Verstek/”no-show” door cliënt:
Indien de cliënt verstek laat gaan bij een afspraak voor een consult of bij aanvang zal geen restitutie plaatsvinden! Cliënt blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan de hypnotherapeut. Wanneer met cliënt een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de cliënt de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen.
Indien de hypnotherapeut, door het verstek van cliënt, extra kosten moet maken, is cliënt eveneens gehouden aan betaling van deze extra kosten aan de hypnotherapeut.

11. Afspraken bij de uitvoering van een traject
Afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de coaching en hypnotherapie benodigde essentiële informatie. Een afnemer is gebonden aan de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.

12. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een traject
Aanbieder is gerechtigd:
om de inhoud van het traject tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
de planning van het traject ten aanzien van tijd tussentijds te wijzigen
te bepalen welke coach/hypnotherapeut een sessie zal geven, en evetueel een coach/hypnotherapeut tussentijds te vervangen;
(tussentijds) de deelname van een afnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna de betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

13. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer bij een traject
13.1 Afnemer is gerechtigd deelname door te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.
13.2 Annulering van deelname aan een traject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief of e-mail aan aanbieden.
13.3 Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.
13.4 Verplaatsing van geplande een-op-eensessies is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de betalingsverplichting van afnemer.

14. Annulering door aanbieder tussentijds bij een traject
14.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van reden een traject tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels geleverde prestaties.

15. Aansprakelijkheid:
15.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende coaching & hypnotherapie. Het uiteindelijke resultaat is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. Deelname aan consulten en trajecten geschiedt volledig voor eigen risico van cliënt. De hypnotherapeut is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.

Cliënt/afnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende consult. Cliënt dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

16. Betalingen door cliënt/afnemer:

Consulten
Nadat er een afspraak voor een consult is gemaakt, stuurt de hypnotherapeut aan cliënt een factuur per e-mail.

Traject
Nadat afnemer het inschrijvingsformulier ingevuld heeft geretourneerd stuurt hypnotherapeut aan afnemer een factuur per email.

Betalingen voor consulten, groepshypnose en een traject dienen binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur te worden voldaan op bankrekeningnummer NL19 RABO 0355 8621 ten name van Bender Hypnotherapie & Coaching, onder vermelding van het factuurnummer.

17. Voorbehoud bij vaststelling tarieven:
De hypnotherapeut biedt diensten (consulten) aan voor particulieren en bedrijven. Alle tarieven worden vastgesteld op basis van aantal cliënten en overige, relevante, gegevens die op het moment van het samenstellen van het consult beschikbaar en/of bekend zijn bij de hypnotherapeut. De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond, per e-mail, aan de cliënt bekend worden gemaakt.

18. Persoonlijke ontwikkeling door deelname:
Door het deelnemen aan een consult of traject kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden. De hypnotherapeut kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten of een traject nooit aansprakelijk worden gesteld.

19. Klachtenprocedure:
Indien cliënt ontevreden is over de dienstverlening van de hypnotherapeut, dient cliënt dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, te melden bij de hypnotherapeut. Cliënt kan een klacht of opmerking schriftelijk melden. Stuur een brief met de klacht of opmerking naar Bender Hypnotherapie & Coaching, Van Lyndenstraat 17, 6521 BH Nijmegen. Een e-mail mag ook naar info@vanessabender.nl.

20. Gegevens:

Bender Hypnotherapie & Coaching
Van Lyndenstraat 17
6521 BH Nijmegen
Contactpersoon: Vanessa Bender
E: info@vanessabender.nl
I: www.vanessabender.nl
Geregistreerd als hypnotherapeut bij de NIBIG: nummer 730234

21. Wijzigingen / Overige:

Wijzigingen:
De hypnotherapeut heeft het recht voor of tijdens consulten de behandeling, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Overige:
In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de hypnotherapeut. Deze Algemene Voorwaarden – alsmede de aanvullende “Opleidingsvoorwaarden”- zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij de hypnotherapeut Vanessa Bender.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd d.d. november 2020

Vanessa Bender
Hypnotherapeut

a

Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris ut aliquip commodo consequat.

Have a question?